Σάββατο , 13 Απρίλιος 2024
Νίκος Παπαθανάσης: «Η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο στα ΜΜΜ και στους χώρους αισθητικής περιποίησης»

Ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό κατά του παραεμπορίου ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης

«Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της ενιαίας μονάδας ελέγχου αγορών (ΔΗΜΕΑ). Σκοπός μας, ένας ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός κατά του παραεμπορίου (συμβατικού και διαδικτυακού) για την προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Υπενθυμίζεται ότι με το σχέδιο νόμου, επιχειρείται σύμφωνα με το υπουργείο, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου εισάγονται διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) που θα συσταθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η υπηρεσία θα έχει την έδρα της στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα υποστηρίζεται λειτουργικά και διοικητικά από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. έχει ως αποστολή:

α) τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων σε κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών τόσο κατά την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, όσο και κατά τη διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

β) τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄173) και του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς και κάθε άλλης διάταξης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

γ) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α’ 202) και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

δ) τη σύσταση και συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

ε) τη διαπίστωση παραβάσεων και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, καθώς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,

στ) τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και τον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), της δημοτικής αστυνομίας, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), των διευθύνσεων ελέγχου του υπουργείου Υγείας και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο και σε εφαρμογή του στρατηγικού και ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,

ζ) την τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης, τη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται, διαχειρίζονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες,

η) την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,

θ) την εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και την εισήγηση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,

ι) τη συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.

  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ασκεί τις σχετικές με την αποστολή της αρμοδιότητες που προκύπτουν σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης της παραοικονομίας και του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα μικτά κλιμάκια, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου, δύνανται να βεβαιώνουν και φορολογικής φύσεως παραβάσεις και σχετίζονται με υπηρεσίες που προσφέρονται απευθείας στον καταναλωτή.
  • Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης, τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών που καλούνται για συμμετοχή σε ελέγχους υπό την ΔΙ.Μ.Ε.Α., ελέγχονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις με ανώτατο όριο την επιβολή προστίμου ίσου με τις αποδοχές 6 μηνών, από τα αρμόδια όργανα των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να προβαίνει σε ανάθεση έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες – τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
  • Για την εκτέλεση της αποστολής και προς διευκόλυνση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι δυνατή η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπό τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
  • Με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη συνεργασία της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του ελέγχου αγοράς.
  • Το ΣΥΚΕΑΑΠ καταργείται και η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Σημειώνεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο.

Ο διοικητής διορίζεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία τριών ετών. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή μόνιμος ή ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού δημόσιου τομέα, είτε με απόσπαση είτε με μετακίνηση από το υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Η θητεία του δύναται να ανανεωθεί για τρία ακόμη έτη. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η μηνιαία αμοιβή, κατ’ ανώτατο όριο, στο 80% των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών γενικού γραμματέα υπουργείου εκτός εάν οι μηνιαίες αποδοχές της οργανικής του θέσης είναι υψηλότερες.
Πηγή