Πέμπτη , 25 Φεβρουάριος 2021

Τροπολογία για τους παλιννοστούντες ομογενείς στη Βουλή

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς εισάγει ρυθμίσεις που σχετίζονται με θέματα παλιννοστούντων ομογενών.

Με την τροπολογία επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2790/2000, αναφορικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των πάσης φύσεως ενισχύσεων, του ύψους των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας από παλιννοστούντες ομογενείς.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης βάσει του προαναφερόμενου νόμου που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον εντός της οριζόμενης προθεσμίας, υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τους ειδικότερους νόμους και προϋποθέσεις.

Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειας τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κατά τα ανωτέρω αίτησης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της προωθούμενης διάταξης, έχουν υπάρξει περιπτώσεις παλιννοστούντων ομογενών των οποίων η ιθαγένεια χορηγήθηκε υπό το καθεστώς των διατάξεων του Ν. 2130/1993, στη συνέχεια ανακλήθηκε λόγω διαπίστωσης έλλειψης κανονικότητας ορισμένων από τα υποβληθέντα με την αρχική τους αίτηση δικαιολογητικών. Πλην όμως η κανονικότητα των εν λόγω δικαιολογητικών έχει αποκατασταθεί με νεότερα στοιχεία και έγγραφα και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρούσα ρύθμιση.

localStorage.clear();


Πηγή