Τρίτη , 25 Ιούνιος 2024
Στον ρυθμό των αιτήσεων 60.000 εκπαιδευτικοί

Στον ρυθμό των αιτήσεων 60.000 εκπαιδευτικοί

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις των αναπληρωτών

Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις όσων εκπαιδευτικών θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση αναπληρωτή η ωρομίσθιου.

Περισσότεροι από 60.000 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να καταθέσουν αιτήσεις για την ένταξη στον πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ακολούθως παρουσιάζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές τη μέρα που θα καταθέσουν την αίτησή τους στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όπως αυτά παρουσιάζονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Επειδή έχουμε δεχθεί ερωτήματα από πολλούς εκπαιδευτικούς τονίζουμε ότι αν κάποιος βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του δεν χρειάζεται να ανησυχεί καθώς αν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως, μπορεί να καταθέσει την αίτησή του στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής όπου βρίσκεται για διακοπές ή για άλλους λόγους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μεγάλων περιοχών όπως η Λάρισα, λόγω του μεγάλου αριθμού αναπληρωτών συνήθως ανακοινώνεται πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων είτε κατά ειδικότητα είτε αλφαβητικά.

Τηλεφωνικός κατάλογος Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας

Τηλεφωνικός κατάλογος Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:

Α. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-

13/2013-14 καταθέτουν εκ νέου:

1. Μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. Δελτίο

ταυτότητας)

2. Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (Αφορά τους υποψήφιους που οι ίδιοι έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά), Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).

Β. Οι υποψήφιοι που ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο σχ. έτους 2012-13/2013-14 οφείλουν να υποβάλουν:

1. Το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών .

2. Το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν (π.χ. πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης (Αφορά τους υποψήφιους που οι ίδιοι έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά), Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής).

Γ. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ16.01, ΤΕ16 κάτοχοι μουσικής ειδίκευσης ‘’Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής’’ που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, υποβάλουν μαζί με την αίτηση-δήλωση ώστε να καταχωρηθούν οι προτιμήσεις τους στα παραπάνω σχολεία:

1. Υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα

2. Προαιρετικά συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του βιογραφικού σημειώματος δεν θα γίνεται η καταχώριση των προτιμήσεων των εκκλησιαστικών σχολείων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

2. Πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο προσωπικός αριθμός Α.Φ.Μ.

3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και ο

βαθμός κτήσης του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται τότε απαιτείται

φωτοαντίγραφο της συμπληρωματικής βεβαίωσης κτήσης και βαθμού πτυχίου ή

της αναλυτικής βαθμολογίας.

Για τους κατόχους πτυχίου ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται:

1. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών του εξωτερικού συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.

2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Α. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να συνυποβάλουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης συνοδευμένο από Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Β. Γονείς 2 ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%, πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης και Γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Γ. Οι τρίτεκνοι, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών (3) τέκνων.

Δ. Οι ανήκοντες στην ειδική κατηγορία αναπηρίας (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανο-κυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) υποχρεούνται να καταθέσουν Πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. σε ισχύ. Ελλείψει αυτού, μπορούν να καταθέσουν πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

 

Πηγή: newsbeast.gr