Τρίτη , 25 Ιανουάριος 2022

Από 100 έως 350 ευρώ η συμμετοχή στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Σε τροποποιήσεις και προσθήκες στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προχώρησε, με τροπολογία του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής.

Με νεότερη απόφασή (46904 οικ./2017), η οποία δημοσιεύθηκε στις 13 Ιουνίου 2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τροποποιήθηκε το άρθρο 8 της προγενέστερης απόφασής του υπουργού και με αυτή καθορίστηκε το τέλος χρήσης των συστημάτων με την καταβολή  από 100-350 ευρώ ανά πλειστηριασμό και αναλόγως το ύψος της πρώτης προσφοράς, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετάσχει στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Συγκεκριμένα, η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το τέλος χρήσης αναφέρει:

«Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:

α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και

β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης».

localStorage.clear();


Πηγή