Σάββατο , 25 Ιούνιος 2022

CPB Leasing, ανακοίνωση για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Η CPB Leasing, με σταθερή δέσμευση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών της, ενσωματώνει στη λειτουργία της τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο ενισχύεται το υφιστάμενο πλαίσιο για τη συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

O νέος Κανονισμός, ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, παρέχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την ασφαλή τήρηση, επεξεργασία, φύλαξη και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των Φυσικών Προσώπων (Υποκείμενα των Δεδομένων), όσο και των Υπευθύνων της Επεξεργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφάνεια, σε σχέση με τα δεδομένα που επεξεργάζεται κάθε Επιχείρηση ή Οργανισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω του εντύπου «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στο www.cpbleasing.gr καθώς και στα γραφεία της εταιρείας και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με:

  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία και το σκοπό επεξεργασίας τους
  • Τη νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Τα δικαιώματα των Φυσικών Προσώπων σε σχέση με προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία, καθώς επίσης τον τρόπο άσκησής τους.

localStorage.clear();


Πηγή